...

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1ห้องประชุมอเนกประสงค์ NK 2217  ได้มีการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา 2565 ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย รองศาสตราจารย์.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งยังมีคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ด้วยความอบอุ่น

เวลา 11.00 น.รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา ลาสุนนท์ รองคณบดีคณะสหวิทยาการ แนะนำการจัดการเรียนการสอน / หลักสูตร / หัวใจในการสำเร็จการศึกษาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ไตรเพิ่ม รองคณบดีคณะสหวิทยาการ แนะนำงานพัฒนานักศึกษา / กิจกรรมนักศึกษา

 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเข้ามาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีความแตกต่างจากการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเป็นอย่างมาก ซึ่งมีนักศึกษาที่เข้ามาเรียนส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัด ทำให้นักศึกษาต้องปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่แปลกใหม่และการเรียนการสอนแบบใหม่ ดังนั้น คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดให้มีโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทราบถึงข้อมูลในการเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ในสถาบันแห่งนี้ ความเป็นมา นโยบายด้านการศึกษา สภาพปัจจุบัน แนวทางการปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จและการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยและสังคม รวมทั้งการแนะนำให้นักศึกษาได้รู้จักผู้บริหารและคณาจารย์ ของคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกด้วย

ภาพถ่าย : ปาณพล มีเพียร, ธีรชัย สุขส่ง

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด