...

หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ : “โครงการใช้ชีวิตแบบผู้ใหญ่ในรั้วมหาวิทยาลัย 2022”

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่ หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ใน “โครงการใช้ชีวิตแบบผู้ใหญ่ในรั้วมหาวิทยาลัย”โดยหลักสูตรฯเห็นความสำคัญของการปรับตัวในการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษาใหม่ ซึ่งมีความแตกต่างจากการเรียนและการใช้ชีวิตในระดับมัธยม รวมถึงรูปแบบการเรียนในหลักสูตรฯที่มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การลงพื้นที่ รวมถึงการฝึกงานและปฏิบัติสหกิจศึกษา นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาใหม่ที่จะได้มีการซักถามและการเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการแนะนำนักศึกษาในหัวข้อต่างๆได้แก่ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การวางแผนการเรียนในมหาวิทยาลัย ความสำคัญของภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว การวางแผนการใช้เงินในมหาวิทยาลัย บุคลิกภาพที่ดีสำหรับงานด้านการท่องเที่ยว และซักถาม แลกเปลี่ยนระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา

หลังการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นมีการประเมินผลการจัดโครงการซึ่งนักศึกษาผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจและมีการเตรียมพร้อมการใช้ชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัยมากขึ้น ทำความรู้จักรายวิชาของหลักสูตรมากขึ้น นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นเรียนและคณาจารย์มากขึ้น มีการซักถามคณาจารย์เพิ่มเติมถึงคำแนะนำแต่ละหัวข้อที่ได้บรรยายไป การจัดกิจกรรมครั้งนี้ให้ความสำคัญเรื่องการเว้นระยะห่าง social distancing และการจัดในรูปแบบกระชับเวลาเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมทุกคน

ภาพ / ข่าว : ผศ.ดร.จตุราพร สีหาบุตร

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด