...

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการปฐมนิเทศน์และเตรียมความนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 25 มิถุนายน 2565 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการปฐมนิเทศน์และเตรียมความนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล หัวหน้าสาขาสังคมศาสตร์  และประธานหลักสูตร รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์ เลขานุการหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา สมพลกรัง อาจารย์ประจำหลักสูตร รวมทั้ง มีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริการของบัณฑิตวิทยาลัย โดยคุณอารีย์ อินทร์เสาร์ และการให้บริการของห้องสมุด การใช้และสืบค้นฐานข้อมูลวิจัยด้านสังคมศาสตร์ โดยคุณกนกวรรณ ชินอ่อน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเรียนในหลักสูตร จากคุณแสงระวี วรรณกุล เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 1 การจัดอบรมครั้งนี้มีคณาจารย์ วิทยากร และนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 20 คน

ภาพ / ข่าว : รศ.ดร.ธเนศ วัฒนกูล

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด