...

คณะสหวิทยาการ ได้จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์คณาจารย์และนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง INNOVATION PARK NKC อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 2 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะสหวิทยาการ ได้จัดโครงการสัมมนาคณาจารย์และนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี บูชิตชน รองคณบดีคณะสหวิทยาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการในครั้งนี้

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อให้นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำวิจัยและเพื่อให้เกิดเครือข่ายการทำงานวิจัยร่วมกัน

ซึ่งในโครงการได้มีการนำเสนอข้อมูลของหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งความเข้มแข็งด้านการวิจัยและการจัดการเรียนการสอน

นอกจากนี้ ได้มีการจัดการเสวนาในหัวข้อ

                 - การสร้างผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาให้เป็นนวัตกรรม

                 - เทคนิคการทำวิทยานิพนธ์ให้ประสบความสำเร็จ

โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ และวิทยากรโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะสหวิทยาการ ที่ร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการนี้

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด