...

คณะสหวิทยาการ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ (EBM) จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ (English for Business Management: EBM) สาขาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อ.ภควดี  ไชยศิริ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพในศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2565 ให้แก่นักศึกษา EBM ชั้นปีที่ 4 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับการเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน โดยได้เรียนรู้ด้วยตนเองและได้รับประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพนั้น พร้อมทั้ง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาในสาขาของตนและเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาต่อวิชาชีพในอนาคต โดยคณะนักศึกษาได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการนำเข้า-ส่งออก การประกอบธุรกิจทั้งในและระหว่างประเทศ ณ สถานประกอบการ 3 แห่ง ในจ.หนองคาย ได้แก่ สำนักงานศุลกากรหนองคาย, โรงแรมบัวลินน์ และดราก้อนเรย์ อควาติค

ในช่วงเช้า คณะนักศึกษาได้เดินทางไปยังสำนักศุลกากรหนองคาย โดยได้รับเกียรติจากคุณพิทูร ศรีอินทร์งาม ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร กล่าวต้อนรับ และได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “กลยุทธ์บริหารการจัดการโลจิสติกส์การค้าชายแดน” จากวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ คุณอัมไพวรรณ ไทรประสพสุข หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 , คุณกมลชนก เรืองบุญ นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ และคุณรัฐชิตา โพธินา นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติกา หลังการบรรยาย คณะนักศึกษาได้เยี่ยมชมจุดเอกซเรย์รถบรรทุกและเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากรหนองคายต่อมาในช่วงพักกลางวัน คณะนักศึกษาได้เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมบัวลินน์ หนองคาย และได้รับโอกาสจากคุณธัญพงศ์ ทวีพานิชย์ ผู้จัดการโรงแรม พูดคุยบรรยายและเล่าประสบการณ์ในการทำธุรกิจโรงแรมและร้านกาแฟ พร้อมทั้งทักษะที่สำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต ได้แก่ การเปิดใจเรียนรู้ พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง และหมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงบ่าย คณะนักศึกษาได้เดินทางไปศึกษาดูงานต่อที่ฟาร์มปลากระเบน Black Diamond Dragonray Aquatic โดยมีคุณวุฒิไกร ช่างเหล็ก เจ้าของฟาร์ม เป็นผู้ให้ความรู้ในการทำฟาร์มปลา การทำธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาด การเข้าถึงลูกค้า และกลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจให้เติบโตและประสบความสำเร็จในยุค 5G นอกจากนี้ คุณวุฒิไกรได้ย้ำถึงความสำคัญของภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพราะการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของธุรกิจและลูกค้าถือเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน

หลังจากเสร็จสิ้นการศึกษาดูงานมีการให้นักศึกษาสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับและสะท้อนการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และก่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ ที่ได้รับจากการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง และจากการแลกเปลี่ยนทบทวนและเรียนรู้เพิ่มเติมจากเพื่อนในกลุ่ม โดยสามารถติดตามผลงานนักศึกษาได้ที่ เพจเฟสบุคหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ https://www.facebook.com/ebmkku และเพจเฟสบุคศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://www.facebook.com/nkc.la

ข่าว : นางสาวพัชราภรณ์ สีปานแก้ว, นางสาววรนุช อินสนอง (นักศึกษา EBM ชั้นปีที่ 3)

ภาพ : นางสาวกัญญารัตน์ อุตส่าห์ดี, นางสาวมล อ่วยยื่อ, นางสาวนฤมล แซ่ลิ้ม (นักศึกษา EBM ชั้นปีที่ 3)

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด