...

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือติดตามและวิเคราะห์ประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI)

ในวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง Innovation Park NKC คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ ได้จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือติดตามและวิเคราะห์ประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI)”  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคณาจารย์ บุคลากร และผู้ดำเนินโครงการของคณะ ให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและเทคนิคการใช้เครื่องมือติดตามและวิเคราะห์ประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) เพื่อให้บุคลากรสามารถประเมินผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็นการสะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการต่าง ๆ รวมถึงเพื่อให้บุคลากรสามารถเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัย และโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนต่าง ๆ พร้อมทั้งสามารถเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อแหล่งทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้สามารถพัฒนากลยุทธ์ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคมให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นิเวศน์เศรษฐศาสตร์ (Ecological Economics) การประเมินมูลค่า และการวิเคราะห์โครงการ นำทีมวิทยากร จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้อีกด้วย

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด