...

คณะสหวิทยาการ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่างคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ รองคณบดี และตัวแทนสาขาวิชา

เวลา 11.00 น.เป็นพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ กับคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวโดย Professor Dr. Phouphet Kyophilavong, คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

การพัฒนาคณะสหวิทยาการสู่ความเป็นนานาชาติ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการศึกษาการวิจัยระดับนานาชาติ นั้น งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์คณะ โดยพยายามสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม อย่างสม่ำเสมอ

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว มีความโดดเด่นด้านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) และการร่วมมือครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งวิสัยทัศน์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะสร้างกรอบความร่วมมือกับประเทศในกลุ่ม GMS หรือ Greater Mekong Sub-region และเดิมคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และ Faculty of Economics and Business Management, National University of Laos มีความร่วมมือทางวิชาการกันหลายด้าน เช่น การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 4 ครั้ง ด้านการบริการวิชาการ ด้านการเรียนการสอน ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์ ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ด้านการวิจัย อีกด้วย

ภาพ : ยุทธภูมิ ขุลาหล้า

ข่าว : อนิรุต สุทธินันท์

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด