...

คณะสหวิทยาการ สาขาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ จัดโครงการ English Camp 2022

เมื่อวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2565 สาขาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง จิตอาสาปันความรู้สู่น้อง (English Camp) ณ โรงเรียนบ้านสวยหลง ต.โพนสว่าง อ.เมือง จ.หนองคาย ภายใต้การดูแลของ ดร.สิริกานต์  สุวรรณผู หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ และอ.วริศรา บทมาตย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชม โรงเรียน และมหาวิทยาลัย โดยได้ร่วมกันสร้างห้องเรียนบ้านดินสำหรับเด็กอนุบาล โรงเรียนบ้านสวยหลง อีกทั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันในสังคม และเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีจิตอาสาของนักศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสวยหลง

ในช่วงเย็นของวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 คณาจารย์และนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการจากทั้ง 2 หลักสูตรของสาขาฯ ได้แก่ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ (English for Business Management: EBM) และหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (Teaching English as a Foreign Language: TEFL) ได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสวยหลง โดยได้รับเกียรติจากคุณโกสนธิ์ ประฏิทานะโต ผู้ใหญ่บ้านสวยหลง กล่าวต้อนรับ พร้อมร่วมรับประทานอาหารค่ำ ก่อนเข้าที่พัก ณ โรงเรียนบ้านสวยหลง เพื่อเตรียมพร้อมทำกิจกรรมในวันถัดไป โดยได้รับการต้อนรับและการอำนวยความสะดวกจากครูพัชรินทร์ กาวนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวยหลงอย่างอบอุ่น

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 คณะนักศึกษาได้ทำกิจกรรมพี่สอนน้อง นำโดยนักศึกษาจากหลักสูตร TEFL ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตร EBM ซึ่งเป็นกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสวยหลง หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับน้อง ๆ ได้แก่ กิจกรรมย่ำดินทำอิฐ กิจกรรมก่อกำแพงสร้างห้องเรียนให้น้อง กิจกรรมพาน้องเล่น และในช่วงค่ำได้จัดกิจกรรมรอบกองไฟเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยเริ่มจากการฉายสารคดีสั้นเผยแพร่การทำกิจกรรมต่าง ๆ ในค่าย ที่จัดทำโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาโทนวัตกรรมการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน หลักสูตร EBM ต่อด้วยกิจกรรมรอบกองไฟ ซึ่งเป็นการแสดงของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการและนักเรียนโรงเรียนบ้านสวยหลง บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานครื้นเครง และเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากผู้เข้าร่วมโครงการ

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฟังบรรยายเรื่องการสร้างบ้านดิน จากคุณสุนิสา จำวิเศษ ดีเตอร์ส ผู้ก่อตั้งอาศรมธรรมชาติ และได้ทำกิจกรรมพี่สอนน้องอีกครั้ง ก่อนสิ้นสุดโครงการด้วยพิธีปิดและเดินทางกลับมหาวิทยาลัย ในการจัดทำโครงการครั้งนี้ นอกจากทางสาขาฯจะได้รับงบประมาณจัดสรรจากมหาวิทยาลัยแล้ว สาขาฯยังได้จัดกิจกรรมร้องเพลงเปิดหมวก เป็นเวลา 4 สัปดาห์ก่อนถึงวันกำหนดจัดโครงการ เพื่อระดมทุนสมทบการจัดโครงการครั้งนี้ เนื่องจากมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก โดยได้รับความอนุเคราะห์ร่วมสมทบทุนจากพี่น้องชาวหนองคาย คณาจารย์ และนักศึกษาเป็นอย่างดี ซึ่งทางสาขาฯได้บริหารจัดการงบประมาณและเงินสมทบทุนที่ได้รับทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้ส่งมอบความสุขและความรู้สู่น้อง ๆ โรงเรียนบ้านสวยหลงอย่างเต็มความสามารถ โครงการนี้ถือเป็นโครงการนำร่องในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา เพื่อก่อให้เกิดบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีจิตอาสา และพร้อมทำงานในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการโครงการร่วมกับชุมชนด้วย ทั้งนี้ สามารถติดตามภาพกิจกรรมและผลงานของนักศึกษาในสาขาฯได้ที่ เพจเฟสบุคสาขาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ https://www.facebook.com/nkc.la

ข่าว : นางสาวณัฐกฤตานันต์ ศรีทำบุญ และนางสาวณัฎฐณิชา ตะลาโส (นักศึกษา EBM ชั้นปีที่ 3)

ภาพ : นักศึกษา EBM ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาโทนวัตกรรมการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด