...

สาขาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ จัดโครงการ International Day 2022

เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง NK 2217 สาขาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ คณะสหวิทยาการ ได้จัดโครงการ LAEd International Day 2022 ภายใต้การดูแลของ อ.ธีระพงษ์ บุบผาดา อาจารย์ประจำสาขาฯ เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ของสาขาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (Liberal Arts and Education: LAEd) โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาในสาขาฯทุกชั้นปี ได้มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและกล้าแสดงออกในที่สาธารณะอย่างสร้างสรรค์ผ่านการแสดงนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิริกานต์  สุวรรณผู หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ทั้ง 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ (English for Business Management: EBM) และหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (Teaching English as a Foreign Language: TEFL)

กิจกรรมภายในงาน ได้แก่ กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ “สานสัมพันธ์น้องพี่ LAEd ผูกแขนเอิ้นขวัญน้องใหม่” ซึ่งเป็นการประกอบพิธีพราหมณ์ โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่ของสาขาฯ ผูกข้อต่อแขนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่ครอบครัวศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์อย่างเป็นทางการ กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนี้ ถือเป็นประเพณีไทยอีสานที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับผู้มาใหม่ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและการเริ่มต้นใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย หลังจากนั้น มีการรำบายศรีสู่ขวัญ และมีตัวแทนนักศึกษารุ่นพี่จากทั้ง 2 หลักสูตรกล่าวต้อนรับน้อง ๆ อย่างเป็นกันเอง นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน พร้อมรับชมการแสดงของนักศึกษาจากทั้ง 2 หลักสูตร ซึ่งเป็นการแสดงนานาชาติ ได้แก่ 1) คังคุไบคังคุใจยอดหญิงแห่งบ้านหนองเดิ่น โดยนักศึกษาหลักสูตร EBM ชั้นปีที่ 1, 2) แก้วหน้าม้า โดยนักศึกษาหลักสูตร TEFL ชั้นปีที่ 1, 3) The Avejee โดยนักศึกษาหลักสูตร EBM ชั้นปีที่ 2 และ 4) มู่หลาน โดยนักศึกษาสาขา การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ชั้นปีที่ 2 และยังมีการแสดงของชมรมดนตรี NKC MUSIC อีกด้วย

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและดำเนินไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง โครงการนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา ที่นอกจากจะสร้างความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นภาคการศึกษาใหม่แล้ว ยังก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความแน่นแฟ้นในสาขาฯอีกด้วยสามารถติดตามภาพกิจกรรมและผลงานของนักศึกษาในสาขาฯได้ที่ เพจเฟสบุคสาขาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ https://www.facebook.com/nkc.la

 ข่าว : ธีระพงษ์ บุบผาดา

ภาพ : นักศึกษาสาขาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด