...

นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการเข้าร่วมเป็นผู้ดูแลคณะทัวร์ในงานสานสัมพันธ์ภาคอีสาน โดย YEC Nong Khai ครั้งที่ 11 ณ จังหวัดหนองคายและ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

เมื่อวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ ชั้นปีที่4 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ นางสาวพอเพียง เหล่าลาภะ, นางสาวสุดารัตน์ ไชยบุรมย์, นางสาวกุญรัตน์บุตรสา, นางสาวสุทธิดา ศรีกุลวงศ์ และนางสาวอาภัสรา ธรรมวงค์ เข้าร่วมเป็นผู้ดูแลคณะทัวร์งานสานสัมพันธ์ภาคอีสาน ครั้งที่ 11 โดย YEC Nong Khai  โดยผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้คือ นักธุรกิจคนรุ่นใหม่ ภายใต้หอการค้าของแต่ละจังหวัด (Young Entrepreneur Chamber of Commerce) จำนวนกว่า 200 คน นักศึกษามีบทบาทในการอำนวยความสะดวกและร่วมดูแลคณะทัวร์ทั้งกิจกรรมการสัมมนาและการดูงานสถานที่ต่างๆ ณ จังหวัดหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับบริษัทจัดนำเที่ยว บริษัทเอเอ อินเตอร์ทัวร์ และบริษัทบี ทราเวลลิสต้า จากประสบการณ์การทำงานครั้งนี้ทำให้นักศึกษาเรียนรู้การทำงานอย่างมีระบบ ได้รับคำแนะนำจากรุ่นพี่ YEC ผู้จัดงาน หัวหน้าทัวร์ และได้นำความรู้จากรายวิชาต่างๆ ที่ได้เรียนจากหลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการมาปรับใช้ อีกทั้งยังได้มีโอกาสร่วมงานกับมัคคุเทศก์ชาวลาว ได้รับทั้งความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศลาว เกร็ดความรู้ต่างๆ รวมถึงการจัดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอีกด้วย

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด