...

สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะสหวิทยาการ รับฟังบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ ประเทศอังกฤษ

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ภายใต้การดูแลของสาขาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก Dr. Sabine Little ตำแหน่ง Director for Learning and Teaching และ Senior Lecturer in Educational Studies (Languages Education) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนและวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ จาก School of Education มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ (University of Sheffield) ประเทศอังกฤษ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “Current Trends and Future Issues in Technology and English Language Learning” ให้แก่นักศึกษาสาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ชั้นปีที่ 3 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชา Technology and English Language Learning ในการบรรยายครั้งนี้ ได้มีการให้ความรู้ในประเด็นต่างๆ เช่น หลักการเบื้องต้นและประเด็นปัญหาในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนภาษา และแนวโน้มของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในอนาคต เป็นต้น โดยมีอาจารย์ผู้ประสานงานได้แก่ ดร.อังศุอร  ณ หนองคาย และ อาจารย์ชญาชล  เชื้อนนท์ ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย การจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมระหว่างประเทศและเป็นการสร้างความเป็นนานาชาติ ด้านบุคลากรและนักศึกษาคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ที่สำคัญของคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกด้วย

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด