...

คณาจารย์หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ เข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ ด้านการท่องเที่ยว PATA Destination Marketing Forum 2022

ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2565 คณาจารย์หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ ด้านการท่องเที่ยว PATA Destination Marketing Forum 2022 ณ เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุราพร สีหาบุตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์ ได้เข้าร่วมงานประชุมนานาชาติด้านการท่องเที่ยว จัดโดย Pacific Asia Travel Association และภาคีเครือข่าย ในชื่องาน PATA Destination Marketing Forum 2022 ณ เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้มีการนําประเด็นทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจโดยเฉพาะการกลับมากระตุ้น ฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวในประเทศต่างๆหลังจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 หัวข้อหลักของการประชุมครั้งนี้คือ “Building Back Sustainably through Cultural Heritage and Community-based Tourism” มีวิทยากรหลักเป็นผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ และมีหัวข้อย่อยการประชุมแต่ละช่วงเวลาต่างๆดังนี้ - The Best Practices for Destination Marketing - The Traveller's Priority - Gastronomic Tourism to Asia - FOCUS on MICE: The changing world of MICE - SPOTLIGHTING UNESCO: Lessons from Management and Conservation of UNESCO World Heritage Sites - Masterclass on Digital Marketing - Seizing the potential of Gastronomy Tourism - Creative Community-based Tourism: The Local Voices for Destination Marketing นอกจากนั้นผู้จัดการประชุมยังมีการจัดกิจกรรมท่องเทยี่ วเพื่อเรียนรู้ชุมชนและเห็นถึงตัวอย่างการบริหาร จัดการชุมชนเพื่อนักท่องเที่ยวใน เกาะยอ จังหวัดสงขลา จากการประชุมทําให้ได้รับประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสอนในรายวิชา MICE, Festival and Event, และ Marketing for Tourism และสามารถนำมาต่อยอดองค์ความรู้ในการทําวิจัยทางการท่องเที่ยว นอกจากนั้นยังได้มีการพบปะหารือ (networking) กับผู้เข้าร่วมชาติต่างๆ เป็นการแลกเปลี่ยนทางการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดย PATA หรือ PacificAsiaTravelAssociation เป็นสมาคมตัวกลางประสานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism Development) มีสมาชิกจากประเทศต่างๆในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ทางสมาคมมีการสนับสนุนด้านการวิจัยเชิงลึก นวัตกรรมและกิจกรรมต่างๆให้แก่องค์กรสมาชิก ซึ่งรวมถึงหน่วยงานทางการท่องเที่ยวภาครัฐสายการบิน บริษัทจัดนําเที่ยว โรงแรม และสถาบันการศึกษา เป็นต้น

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด