...

คณะสหวิทยาการ เข้าร่วมโครงการการแข่งขัน “U2T for BCG Hackathon 2022

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565  ณ ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมโครงการการแข่งขัน “U2T for BCG Hackathon 2022 รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภายใต้โครงการขับคลื่อนเศรษฐกิจและสัมคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ  รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ เป็นประธานในการเปิดโครงการ

การแข่งขันกิจกรรม Hackathon 2022 รอบ Regional Hackathonภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 44 ทีม แบ่งออกเป็น 4  ประเภท

Track 1 : ด้านเการเกษตรและอาหาร

Track 2 : ด้านสุขภาพและการแพทย์

Track 3 : ด้านพลังงานและวัสดุ

Track 4 : ด้านการท่องเที่ยวและบริการ

ตัวแทนทีมจากคณะสหวิทยาการ ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ จำนวน 2 ทีมคือ

1.ทีม สมุนไพรนาคา ยาดมสมุนไพร ลูกประคบตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ได้รับรางวัล Outstanding Track 2 : ด้านสุขภาพและการแพทย์

2. ทีม “พิพิธภัณฑ์ตำบลโคกคอน” ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด