...

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการประชุมชี้แจงผู้ประกอบการร้านค้าภายในคณะสหวิทยาการ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ ห้อง Innovation Park อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 2 คณะสหวิทยาการ ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมชี้แจงผู้ประกอบการร้านค้าภายในคณะสหวิทยาการ ประจำปี 2565 โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ เป็นประธาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวงษ์ เอียสกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะสหวิทยาการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งในโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการการโดยคณะกรรมการบริหารทรัพย์ของคณะสหวิทยาการ ซึ่งได้มีการชี้แจงข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ต่างๆ ในสัญญาเช่าพื้นที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย นายอัฐพล สาน้อย นิติกร คณะสหวิทยาการ รวมไปถึงการพบปะพูดคุยระหว่างผู้ประกอบการพร้อมกับรับทราบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น และหาวิธีการแก้ไขร่วมกัน

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด