...

อาจารย์คณะสหวิทยาการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ "ทิศทางของอาชีพในยุคดิจิทัลหลังวิกฤต COVID-19"

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 สำนักงานจัดหาจังหวัดหนองคาย จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ห้องประชุมโรงแรมพาร์ค แอนด์ พลู รีสอร์ท อำเภอเมืองหนองคาย จ.หนองคาย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ "ทิศทางของอาชีพในยุคดิจิทัลหลังวิกฤต COVID-19" มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพัฒนา ขยายเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ เช่น ครูแนะแนว บุคลากรด้านการศึกษาที่ปฎิบัติงานด้านการแนะแนว เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ด้านการแนะแนวอาชีพไปใช้ หรือปรับใช้ในการแนะแนวอาชีพให้แก่นักเรียนนักศึกษาให้สามารถเลือกศึกษาต่อเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม โดย นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคายจัดขึ้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยครูแนะแนวและบุคลากรผู้ทำหน้าที่ด้านการแนะแนวจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดหนองคายเขต 1 และเขต 2 รวมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน.

ข่าว : รศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล

แหล่งที่มาภาพ : ข่าวออนไลน์หนองคาย

 

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด