...

อาจารย์คณะสหวิทยาการ ร่วมเสวนาหัวข้อ “ขับเคลื่อนธุรกิจและวิสาหกิจภูมิภาคด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ภายในงานประชุมวิชาการ TSRI Annual Symposium 2022

เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดงานสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ (TSRI Annual Symposium 2022) ภายใต้หัวข้อ "ขับเคลื่อนภูมิภาคทั่วไทย ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับร่วมเวทีเสวนาหัวข้อ "ขับเคลื่อนธุรกิจและวิสาหกิจภูมิภาคด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม" พร้อมวิทยากรที่ร่วมเสวนาบนเวที คุณทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คุณวิสิษฐ กอวรกุล ประธานกรรมการ บริษัท เจดับบลิว เฮอร์เบิล จำกัด รองศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล อาจารย์ประจำคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และนักพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์ บริษัท บัวบก สมุนไพรไทย จำกัด

และผู้ดำเนินรายการ ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกสว. โดยงานสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีในการระดมความคิดเห็นจากทั้งภาคนโยบายของประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชาคมในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย อันจะนำไปสู่การพัฒนานโยบายเศรษฐกิจและสังคมระดับภูมิภาค ตลอดจนแนวทางการทำงานร่วมกันของ ววน. กับทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภูมิภาคในระยะต่อไป รูปแบบการจัดงานการสัมมนาจัดในรูปแบบไฮบริด (On-site และ Online) โดยมีจำนวนผู้ร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 300 คน

กลุ่มเป้าหมาย

1. หน่วยงานผู้กำหนดนโยบาย

2. ประชาคมวิจัยในระบบ ววน.

3. ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

4. บุคคลทั่วไป (ประกอบด้วย ชุมชน วิสาหกิจ และผู้ประกอบการภาคเอกชน)

ข่าว : รศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล

แหล่งที่มาภาพ : Facebook Page สกสว

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด