...

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคม Next Generation 2022

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ณ โรงยิมนีเซียม คณะสหวิทยาการ กลุ่มงานบริหารวิทยาเขตหนองคาย องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม Next Generation 2022 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ เป็นประธานเปิดโครงการ และนางสาวณัฐธิดา อินธิพันธ์  ประธานฝ่ายประสานงานวิทยาเขตหนองคาย เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรนักศึกษาทุกองค์กร เช่น องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรม และชุมนุม ได้นำเสนอผลงานทางด้านกีฬาและนันทนาการ ด้านวิชาการและนักศึกษาสัมพันธ์ ด้านบําเพ็ญประโยชน์ และ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่สร้างสรรค์เป็นนิทรรศการ สื่อ หรือวิดิทัศน์แบบออนไลน์

2. เพื่อให้นักศึกษาสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกในองค์กรนักศึกษา ต่างๆ พร้อมทั้งให้นักศึกษาได้รับรู้ถึงการ ดําเนินงานของแต่ละองค์กร ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้รู้จักกับองค์กรนักศึกษาแต่ละองค์กร ในการเสริมสร้างทักษะของตนเอง และพัฒนาศักยภาพตนเองได้โดยผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร /นอกหลักสูตร/นอกห้องเรียน และชมรม /ชุมนุมที่มีหลากหลาย  องค์กรนักศึกษาในคณะสหวิทยาการ ที่ดำเนินงาน ทั้งหมด 21 องค์กร ประกอบด้วย 
    1.องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย
    2.สโมสรนักศึกษาคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
    3.ชมรมพยัคฆ์ วนค. 1 ชมรม  
    4.ชุมนุม 15 ชุมนุม  
    5.หน่วยกู้ชีพกู้ภัย 1 หน่วย
    6.กลุ่มนักศึกษา 2 กลุ่ม

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด