...

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ KEPT (KEPT Exam Preparation Course)

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม NK1407 ชั้น 4 อาคารสำนักงานบริหาร คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะสหวิทยาการ ได้ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ KEPT Exam Preparation Course โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ เป็นประธานเปิดโครงการ และนางสาวกัลละญา อินต๊ะขัติย์ อุปนายกคนที่ 1 สโมสรนักศึกษาคณะสหวิทยาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธีระพงษ์ บุบผาดา อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ เป็นวิทยากร ทางคณะผู้จัดโครงการได้ตระหนักถึงความสำคัญในการยกระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงานในอนาคต จึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ KEPT ให้กับนักศึกษา ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ของคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อการพัฒนาของชุมชนทั้งระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศต่อไป (KEPT: Khon Kaen University English Proficiency Test) ข้อสอบมาตรฐานวัดความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นข้อสอบปรนัย วัดทักษะด้านการฟัง คำศัพท์ ไวยากรณ์ การสนทนา และการอ่าน เหมาะสำหรับวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสามารถใช้ผลคะแนนสอบเพื่อการศึกษาต่อ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆตามที่หน่วยงานรับรองได้

 

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด