...

อาจารย์คณะสหวิทยาการ ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาจังหวัดหนองคาย (หนองคายโมเดล)

วันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดเลยจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดหนองบัวลำภู การประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดหนองคาย โดยมีตัวแทนจากหนองคายโมเดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี บูชิตชน รองคณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา วงศ์ศีลธรรม และ อ.ดร.กมลทิพย์ ปัญญาสิทธิ์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ กล่าวเปิดการประชุมโดยนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคายกล่าวรายงานการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาจังหวัดหนองคาย 4 ประเด็นร่วมกัน ดังนี้

1. การยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม

2. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า การลงทุน การค้าชายแดนการท่องเที่ยว และการบริการ

3. การเสริมสร้างความมั่นคงของคนสังคมและสิ่งแวดล้อม

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด