...

หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ จัดกิจกรรมโครงงาน Creative Event Project:Fusion Fun Fest 

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงงาน Creative Event Project:Fusion Fun Fest  โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา 927482 Festival and Event  Management การจัดการงานเทศกาลและงานมหกรรม  ในภาคการศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และในรายวิชาดังกล่าวมีการฝึกปฏิบัติทางด้านกิจกรรมพิเศษและเทศกาลเพื่อเป็นการให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนในห้องเรียน จากการดูงานนอกสถานที่ และประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นทักษะในภาคของการปฏิบัติการ การฝึกคิดออกแบบอย่างสร้างสรรค์และดึงดูดให้ผู้ร่วมงานสนใจ ฝึกการเป็น Event Organiser อย่างมืออาชีพ รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมีระบบ โดยหลักสูตรได้จัดสรรงบประมาณในการดำเนินการส่วนหนึ่งและเป็นการระดมทุนจากนักศึกษา การหาแหล่งทุนสนับสนุนการจัดงาน นอกจากนั้นยังเป็นการ บูรณาการการเรียนการสอนข้ามศาสตร์ร่วมกับรายวิชา BA104304 Accounting for Environment and Social Responsibility โดยเชิญอาจารย์ทางด้านบัญชีมาร่วมสอนทักษะการคิดคำนวณต้นทุน กำไรการจัดงานในรูปแบบการจัดงานอย่างสร้างสรรค์และเห็นความสำคัญของสังคมและสิ่งแวดล้อม 

การจัดโครงการ Creative Event Project มีการแบ่งการทำงานงานและความรับผิดชอบเป็นฝ่ายต่างๆดังนี้ 
1.    ฝ่ายสถานที่ (Creative Venue)----หน้าที่ในการรับผิดชอบ   ออกแบบรูปผังงาน แสดงถึงความสร้างสรรค์ของงาน,ดูแลสถานที่ ติดต่อประสานงานขอใช้พื้นที่และขอใช้อุปกรณ์
2.    ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (Creative F&B)----หน้าที่ในความรับผิดชอบ สร้างสสรค์ออกแบบรายการอาหารและเครื่องดื่มที่เหมาะสมกับธีมงาน และเป็นฝ่ายดูแลและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม การคิดคำนวณ ราคา ต้นทุน วัตถุดิบต่างๆ 
3.    ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ (Creative PR&MKT)----หน้าที่ในการรับผิดชอบ ออกแบบการตลาด สร้างเพจ Face book ,ประชาสัมพันธ์  บอกรายละเอียดต่างๆ, ลงรูปเชิญชวน,  ขายบัตรออนไลน์อย่างสร้างสรรค์น่าสนใจ
4.    ฝ่ายกิจกรรมสร้างสรรค์ (Creative Activities)----หน้าที่ในความรับผิดชอบ ออกแบบกิจกรรมภายในงาน เป็นฝ่ายดำเนินงาน จัดหา ประสานงาน กิจกรรมสร้างสรรค์ภายในงาน เช่น พิธีกร นักร้อง เวที 
5.     ฝ่ายการเงินและประเมินผล (Creative Finance&Evaluation)----หน้าที่ในการรับผิดชอบ ดูแลโครงการ,ติดต่อประสานงาน,ออกแบบแบบสอบถาม,ดูแลงบประมาณการใช้จ่าย และรวบรวมรูปเล่มโครงงาน

การจัดกิจกรรมโครงงานครั้งนี้เรียบร้อยด้วยดี เป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่นักศึกษา นอกจากนักศึกษาในรายวิชาที่เป็น event organizer แล้ว ยังได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาในหลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 นักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาจากสาขาต่างๆในคณะสหวิทยาการ ฝึกการทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การร่วมมือช่วยเหลือกันให้กิจกรรมประสบผลสำเร็จ และเป็นการพัฒนากระบวนการคิดที่ริเริ่มสร้างสรรค์โดยนักศึกษา

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด