...

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการอบรมทักษะทางการเงินดิจิตอลสำหรับนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 10 กันยายน 2565 ณ ห้อง NK 2316 อาคารเรียนรวามและปฏิบัติการ 1 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการจัดโครงการอบรมทักษะทางการเงินดิจิตอลสำหรับนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการในครั้งนี้ และวิทยากรโดยนายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ รับผิดชอบโครงการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ไตรเพิ่ม รองคณบดีคณะสหวิทยาการ

คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทหนึ่งที่มีการเข้ารหัสและมีราคาซื้อขายแปรผันตามกลไกตลาด โดยคริปโทเคอร์เรนซีทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมูลค่าผ่านอินเทอร์เน็ตที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมหรือจัดการโดยหน่วยงานทางการเงินสากลใดๆ หากแต่จะทำงานอยู่บนระบบที่สามารถควบคุมและตรวจสอบตัวเองได้ที่เรียกว่า บล็อกเชน (Blockchain) ซึ่งทำให้การมีอยู่ของเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีนั้นจะถูกบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐานว่าใครเป็นเจ้าของ โดยจะเป็นการบันทึกร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายดังกล่าว ในยุคแรกเริ่มนั้นอาจกล่าวได้ว่า บิทคอยน์ (Bitcoin-BTC) เป็นคริปโทเคอร์เรนซีที่มีชื่อเสียงที่สุดและในปัจจุบันนั้นคริปโทเคอร์เรนซี มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น อีเธอเรียม (Ethereum-ETH) คาร์ดาโน่ (Cardano-ADA) เป็นต้น บล็อกเชน (Blockchain) เป็นรูปแบบการเก็บข้อมูลแบบหนึ่งที่ทำให้ข้อมูลธุรกรรมของแต่ละคนสามารถแชร์ไปยังทุกคนได้ เป็นเสมือนห่วงโซ่ที่ทำให้บล็อก (block) ของข้อมูลเชื่อมต่อไปยังทุกคน โดยที่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของและมีสิทธิในข้อมูลนั้นจริง เมื่อบล็อกของข้อมูลได้ถูกบันทึกไว้ในบล็อกเชนแล้ว จะเป็นเรื่องยากที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลและมีผู้ใดต้องการเพิ่มข้อมูล ทุกคนในเครือข่ายซึ่งมีสำเนาของบล็อกเชน สามารถใช้ขั้นตอนวิธีเพื่อตรวจสอบการทำธุรกรรมที่เข้ามาใหม่ได้ โดยธุรกรรมใหม่นี้จะได้รับอนุญาตให้บันทึกเติมลงบนบล็อกเชนก็ต่อเมื่อเครือข่ายส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าธุรกรรมนั้นถูกต้อง โดยโครงสร้างของบล็อกเชนนั้น ประกอบด้วยจุด (node) ที่เชื่อมระหว่างกันจำนวนมาก โดยแต่ละจุดนั้นจะมีบัญชีธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ledger) ของผู้ใช้ทุกคนในเครือข่าย แสดงผลผ่านที่อยู่ (address) ที่ไม่ระบุตัวตนและทำให้ทุกคนในเครือข่ายสามารถเห็นการเดินบัญชีทางการเงินของผู้ใช้รายอื่นได้ ทำให้การปรับเปลี่ยนข้อมูลในบัญชีรวมถึงการปลอมแปลงข้อมูลในบัญชีนั้นทำได้ยากยิ่งขึ้น

ในปัจจุบัน คริปโทเคอร์เรนซีสามารถทำการซื้อขายได้จริง โดยมีราคาซื้อขายแปรผันตามกลไกตลาดทำให้มีนักลงทุนหลายคนมีความสนใจในการลงทุนด้านคริปโทเคอร์เรนซี อย่างไรก็ตามเนื่องจากราคาของคริปโทเคอร์เรนซีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่มีการปิดตลาดทำให้การลงทุนชนิดนี้เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงมาก นักลงทุนจึงควรตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบจากเทคโนโลยีดังกล่าว

ดังนั้นงานพัฒนานักศึกษา คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของนักศึกษาและผู้ที่มีความสนใจ ที่ต้องศึกษาถึงการพัฒนาทางการเงินในยุคดิจิตอล โดยโครงการอบรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าใจถึงหลักการพื้นฐานของคริปโทเคอร์เรนซี การวิเคราะห์และจิตวิทยาการลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการความเป็นมาและทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนและคริปโทเคอร์เรนซีสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในศาสตร์อื่นๆรวมถึงเป็นการเพิ่มทักษะทางการเงิน (financial literacy) ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญแห่งการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ต่อไป

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด