...

โครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่ คณะสหวิทยาการ ลงพื้นที่ทำกิจกรรม (Professional Learning Community ) โรงเรียอนุบาลอรวรรณ

วันที่ 9 กันยายน 2565 โครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรพัฒนาทักษะปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และการคำนวณ ลงพื้นที่ทำกิจกรรมชุมนุมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community ) โรงเรียอนุบาลอรวรรณ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย โดยมี (1)นางสาวมลวิภา วัฒนา โมดูลวิทยาศาสตร์เคมี (2) นายจักรกริช แก้ววิเศษ   โมดูลวิทยาการคำนวณ (3) นางอนวรรณ ชิยางคบุตร โมดูลวิทยาศาสตร์ทั่วไป เป็นผู้เปิดชั้นเรียน คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการสนับสนุนทุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนาทักษะปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และการคำนวณ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เครื่องมือที่ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการทำปฏิบัติการที่สำคัญในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และวิทยาการคำนวณ และสามารถออกแบบบทเรียนที่มีการบูรณาการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยเครื่องมือและการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด