...

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสหวิทยาการ จัดโครงการสัมมนาสโมรนักศึกษา (ระยะที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2565 และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยของผู้นำนักศึกษา

เมื่อวันที่ 8 - 10 กันยายน 2565 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสหวิทยาการ จัดโครงการสัมมนาจำทำแผนการดำเนินงานของผู้นำนักศึกษา ด้านกิจกรรมนักศึกษา คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565 (ระยะที่ 2) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา โสตถิปิณฑะ ผู้ช่วยคณบดีคณะสหวิทยาการ พร้อมด้วย บุคลากรฝ่ายพัฒนานักศึกษา กลุ่มงานบริหารวิทยาเขตหนองคาย องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สโมสรนักศึกษาคณะสหวิทยาการ ผู้นำองค์กรกิจกรรมนักศึกษา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยได้รับการต้อนรับจาก อาจารย์ชลธิชา รุ่งศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต วิทยาเขตศรีราชา พร้อมด้วย บุคลากรงานกิจการนิสิต สภาผู้แทนองค์การนิสิต องค์การบริหาร องค์การนิสิต และตัวแทนสโมสรนักศึกษา ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำด้านกิจกรรมนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเปลี่ยนรู้รูปแบบการดำเนินงานของต่างสถานบัน และได้เห็นทิศทางและการจัดทำแผนงบประมาณการจัดกิจกรรมตลอดจนถึงแนวทางการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2565 และเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับนักศึกษา

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด