...

คณะสหวิทยาการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาแนวทางสนับสนุนการดําเนินงานด้านการศึกษาและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 คณะสหวิทยาการ และสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการสัมมนาและบรรยายพิเศษแนวทางสนับสนุนการดําเนินงานด้าน การศึกษาและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อการเปลี่ยนแปลงการจัด การศึกษาตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ เป็นประธานในการเปิดโครงการ โดยมี รศ.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผศ.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการผศ.ดร.เกียรติ แสงอุรณ คณบดีคณะสหวิทยาการ รศ.ดร.ภัทรียา ลาสุนนท์ รองคณบดีคณะสหวิทยาการ ร่วมด้วยประธานหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ และบุคลากร จำนวน 60 คนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านหลักสูตรมีแนวปฏิบัติเดียวกันในการดำเนินงานด้านหลักสูตร ซึ่งในการดำเนินการโครงการมีการนําเสนอตัวอย่างการจัดทําหลักสูตรตามแนวทางกระบวนทัศน์ใหม่โดย โดย ผศ.วิตติกา ทางชั้น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี รศ.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ และถาม - ตอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดทําหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ และการจัดการศึกษาและบริการวิชาการ

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด