...

คณะสหวิทยาการ รับมอบตู้ออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา (KAD : KKU Academic Document)

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ณ อาคารสำนักงานบริหาร ชั้น 1 คณะสหวิทยาการ รับมอบตู้ออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา (KAD : KKU Academic Document) จากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผศ.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการผศ.ดร.เกียรติ แสงอุรณ คณบดีคณะสหวิทยาการ รศ.ดร.ภัทรียา ลาสุนนท์ เข้าร่วมเป็นพยานให้ในการรับมอบ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการตู้เอกสารสำคัญทางการศึกษาสามารถทำรายการได้แค่เพียงมีบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักศึกษา และMobile Banking App ได้ทุกธนาคาร เอกสารที่สามารถขอผ่านตู้ได้ประกอบไปด้วย

1. Transcript ฉบับสำเร็จการศึกษา และฉบับสะสม
2. หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา
3. หนังสือรับรองฉบับรอสภาอนุมัติ
4. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
5. หนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
ซึ่งทุกรายการสามารถขอได้ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย นักศึกษาสามารถไปใช้บริการได้ที่บริเวณหน้าห้องงานสนับสนุนวิชการและพัฒนานักศึกษา อาคารสำนักงานบริหารชั้น 1 คณะสหวิทยาการ 
 
ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ กล่าวว่า "ขอบคุณสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ที่แลเห็นถึงความจำเป็น และความสำคัญของการให้บริการเอกสารสำคัญทางการศึกษาที่วิทยาเขตหนองคาย ซึ่งสมัยก่อนต้องใช้เวลานาน และมีความลำบากในการเดินทางไปขอเอกสาร แต่หลังจากมีตู้ออกเอกสารฯ จะทำให้นักศึกษามีความสะดวกมากยิ่งขึ้น"

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด