...

คณะสหวิทยาการ ให้การแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับในอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ NK2217 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 คณะสหวิทยาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอุรณ คณบดีคณะสหวิทยาการ เป็นประธานในพิธีและกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายจิตติ บุญทองดี หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน นางรัชฎา ศิริรัตนพงษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ นางสาวพิกุล โสนะโชติ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป พร้อมคณะครู จำนวน 25 ท่านและนักเรียน จำนวน 169 คน  ในการนี้ได้มีการบรรยายเรื่อง "การแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับในอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา ลาสุนนท์ รองคณบดีคณะสหวิทยาการ พร้อมกับแนะนำหลักสูตรในคณะสหวิทยาการ ทั้งหมด 15 หลักสูตร โดยตัวแทนหัวหน้าสาขาวิชาทั้ง 6 สาขาวิชา และเปิดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรจากทุกหลักสูตรในคณะสหวิทยาการ

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด