...

สาขาการสอนภาษาอังกฤษฯ คณะสหวิทยาการ ร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ ประเทศอังกฤษ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทำวิจัย Workshop (ในรูปแบบออนไลน์)

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (B.Ed.) สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (TEFL) สาขาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หัวข้อ Research Skills Training in English Language Teaching (ELT) ให้แก่นักศึกษาสาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก  Dr. Sabine Little ตำแหน่ง Director for Learning and Teaching และ Senior Lecturer in Educational Studies (Languages Education) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนและวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ จาก School of Education, University of Sheffield, UK มาเป็นวิทยากรบรรยายร่วมในรูปแบบออนไลน์ โดยการจัดกิจกรรม Workshop นี้จะมีขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง

โดยกิจกรรม Workshop ได้มุ่งเน้นให้นักศึกษาฝึกคิดหัวข้อวิจัย วางแผนและเลือกเครื่องมือที่จะใช้งานวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนร่วมออกแบบงานวิจัยทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้และการมองตัวตนในมิติของภาษาในอนาคตของผู้เรียนในยุคหลังโควิด ในหัวข้อ How (if at all) has Covid affected Thai university students’ “future selves” in relation to English language learning? โดยมีอาจารย์ผู้สอนร่วมได้แก่ ดร. อังศุอร ณ หนองคาย อาจารย์ประจำสาขาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์  คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และการจัดกิจกรรม Workshop ในครั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุน จากทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (KKU Inbound Visiting Scholar) กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565 และนับว่าเป็นกิจกรรมระหว่างประเทศที่สร้างความเป็นนานาชาติด้านบุคลากรและนักศึกษาอีกด้วย

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด