...

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดโครงการ "การพัฒนาตนเองจากพนักงานเงินเดือนประจำสู่เจ้าของธุรกิจ และการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน"

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการ "การพัฒนาตนเองจากพนักงานเงินเดือนประจำสู่เจ้าของธุรกิจ และการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน" โดยวิทยากร ดร.นารา กิตติเมธีกุล ที่ปรึกษา วิทยากร การแก้ปัญหาทางธุรกิจ รับออกแบบระบบการพัฒนาองค์กรและการทำงาน และ Business Model เจ้าของบริษัท Njoy Learning People จำกัด โดยการจัดโครงการครั้งนี้ นักศึกษาได้รับความรู้ และประสบการณ์โดยตรงจากเจ้าของธุรกิจ และที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการองค์กร และแก้ไขปัญหาทางธุรกิจขององค์กร พร้อมทั้งได้มีการเรียนรู้กรณีศึกษาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคต

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด