...

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานและการเรียนรู้ประสบการณ์อาชีพ 2565

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม NK1407 อาคารสำนักงานบริหาร ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสหวิทยาการ ได้ดำเนินการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ “เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานและการเรียนรู้ประสบการณ์การอาชีพ (Career Preparation & Work-Based Learning Experiences)” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอุรณ คณบดีคณะสหวิทยาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งรับความอนุเคราะห์จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัตร มีพร้อม อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น , คุณนพพร บุษบง ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนการบุคคลและธุรการ บริษัทสยามคูโบต้าเมททัล เทคโนโลยี จำกัด และคุณกวินทิพย์ จันทนิยม (HRM) Talent Acquisition Specialist บริษัท Coforge Limited โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้ทราบถึงคุณสมบัติของบัณฑิตที่องค์กรอยากได้ เพื่อให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้เรียนรู้วิธีการเขียนจดหมายสมัคร (Cover Letter (CL)) การเขียนประวัติของตนเองโดยสังเขป (Resume/CV) การเตรียมตัวสำหรับสัมภาษณ์งาน (Job Interview Preparation) และการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio Preparation) และเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพในการสัมภาษณ์งานให้แก่นักศึกษา (Personality Development for Job Interview) ให้พร้อมสำหรับการสมัครงานในอนาคต

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด