...

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 22 - 23 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม NK1407 อาคารสำนักงานบริหาร คณะสหวิทยาการได้ดำเนินการจัดโครงการการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 โดยมี นางสาวชญานันทน์ ขันธะชัย (นักจิตวิทยา) เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ การฝึกปฏิบัติการจัดการความเครียดและการจัดการอารมณ์ในที่ทำงาน , อาจารย์จักรวาล กลีบบัว หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ การฝึกปฏิบัติภัยคุกคามทางโลกออนไลน์และความปลอดภัยไซเบอร์ และอาจารย์ ดร.อังศุอร ณ หนองคาย ผู้ช่วยคณบดีคณะสหวิทยาการ เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ การปฐมนิเทศการออกฝึกสหกิจศึกษา ซึ่งโครงการดังกล่าวมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในแต่ละหลักสูตรที่จะออกฝึกสหกิจศึกษาเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อออกฝึกสหกิจศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด