...

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการ IS KKU ROAD SHOW (แนะแนวหลักสูตรและการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา)

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ NK 2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 คณะสหวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น งานสนับสุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการ IS KKU ROAD SHOW (แนะแนวหลักสูตรและการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับ คณะครูและนักเรียนในพื้นที่ อำเภอเมืองหนองคาย, อำเภอท่าบ่อ จำนวน 8 โรงเรียน

ภายในงานมีการจัดบูทประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยมีคณาจารย์และรุ่นพี่ คอยให้ข้อมูลตอบข้อซักถาม ให้คำแนะนำเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (TCAS 66) เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดรับภายในคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้มีนักเรียนและคณะครูให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 250 คน

ภาพ : อนิรุต สุทธินันท์ ,ปิยวัฒน์ ถึงปัดชา

ข่าว : อนิรุต สุทธินันท์

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด