...

IS KKU จัดอบรม “เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญากับการทำงาน & การทำธุรกิจ”

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดอบรม “เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญากับการทำงาน & การทำธุรกิจ”   ห้องประชุมอินโนเวชัน พาร์ค อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 2 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการโดย อาจารย์ ดร.ณชยุต จันท์โชติกุล หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี  บูชิตชน รองคณบดีคณะสหวิทยาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการในครั้งนี้ ซึ่งการอบรมนี้มีนางจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์  ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะเป็นวิทยากร

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เป็นสถาบันการศึกษา ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตการทำวิจัย และการบริการวิชาการในทุกด้าน รวมถึงการส่งเสริมให้นักศึกษา ที่ใกล้สำเร็จการศึกษามีความรู้พร้อมทำงาน และสามารถดำเนินธุรกิจโดยเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเองได้ คณะผู้จัดโครงการเล็งเห็นความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญากับการทำงาน & การทำธุรกิจ เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ได้ทราบถึงประโยชน์ และข้อจำกัด ของการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและการทำธุรกิจ รวมถึงทราบแนวทางการยกร่างสิทธิบัตร เพื่อให้ผลงานได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย มีคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา จำนวน 30 คน เข้าร่วมอบรมโครงการในครั้งนี้

ภาพ / ข่าว : อนิรุต สุทธินันท์

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด