...

สาขาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ คณะสหวิทยาการ จัดงาน “Halloween Night at IS KKU คืนหลอนซ่อนผีขี้เล่น”

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 คณะนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ (English for Business Management: EBM) สาขาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายกนกพล มีทวี นักศึกษา EBM ชั้นปีที่ 4 ร่วมกับชุมนุม NKC Music และชุมนุม I.S. Cover Dance ได้จัดงาน “Halloween Night at IS KKU คืนหลอนซ่อนผีขี้เล่น ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ NK 2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รู้จักเทศกาลและวัฒนธรรมที่สำคัญของชาวตะวันตก อีกทั้งยังเป็นการเฉลิมฉลองเพื่อความสนุกสนานในช่วงก่อนการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับทุนสนับสนุนจากคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาศิลปศาสตร์ฯ

ภายในงาน มีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การประกวดการแต่งกาย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การแต่งกายสวยที่สุด การแต่งกายหล่อที่สุด และการแต่งกายน่ากลัวที่สุด การแสดงจากชุมนุมต่างๆ และการเล่นเกมส์ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 250 คน จากสาขาวิชาต่างๆ ภายในคณะสหวิทยาการ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความหลอน พร้อมความสนุกสนาน ผู้เข้าร่วมงานแต่งกายแฟนซีเป็นผีชนิดต่างๆ ตามเทศกาลฮาโลวีนของต่างประเทศ โดยผู้ร่วมงานได้ตอบแบบประเมินและมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกัน ว่าประสงค์ให้จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ตามเทศกาลสำคัญๆแบบนี้อีก เพื่อเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและยังเป็นการผ่อนคลายหลังจากจบการเรียนการสอนของภาคการศึกษานั้นๆอีกด้วย

ติดตามข่าวสารจากหลักสูตร EBM เพิ่มเติม ได้ที่ FB page: EBM KKU และ YouTube: EBM KKU

ข่าว: นายกนกพล มีทวี (นักศึกษา EBM ชั้นปีที่ 4)

ภาพ: นายประณิธาน กรีฑา ,นางสาวนฤมล แซ่ลิ้ม ,นางสาวกัญญารัตน์ อุส่าห์ดี (นักศึกษา EBM ชั้นปีที่ 3)

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด