...

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ฯ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนกุมภวาปี จ.อุดรธานี คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ และอุดรธานี ซึ่งคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดรับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี 13 หลักสูตร ในจำนวนนี้มีหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ภายใต้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (Bachelor of Science Program in Environmental Science and Natural Resources) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร (Bachelor of Science Program in Food Technology and Innovation) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ (Bachelor of Science Program in Aquatic Animal Production Technology) เพื่อให้คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เป็นที่รู้จักมากขึ้นไป และมีจำนวนนักศึกษารับเข้าตรงตามเป้าหมายของหลักสูตรมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยบูรณาการกิจกรรมด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกระบวนการที่สามารถแทรกซึมทัศนคติที่ดี เกิดความรู้ความเข้าใจจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร ส่งเสริมให้ผู้ร่วมโครงการมองเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ ทำให้อยากรู้อยากเห็น ทดลอง พิสูจน์ พบความจริงในเชิงทฤษฎี โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งถือเป็นช่วงวัยที่มีผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ จึงเห็นว่าหากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ และอุดรธานี ได้ร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ และอุดรธานี จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เสริมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งยวด และทำให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะการใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งวิทยากรแต่ละสาขาจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมที่ใช้ความคิดด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ มีความสนุกสนานและเกิดการเรียนรู้ควบคู่กันไป

 

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด