...

นักวิจัยโครงการ Research Program คณะสหวิทยาการลงพื้นที่วิจัยเมืองหลวงพระบาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สปป.ลาว

วันที่ 21-23  พฤศจิกายน 2565 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์ หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุราพร สีหาบุตร ดร.กิติมาพร ชูโชติ ดร.อังค์วรา ณ สุนทร และผู้ช่วยวิจัยโครงการ ลงพื้นที่วิจัยหัวข้อเรื่อง”ผลกระทบจากการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยต่อความมั่นคงของธุรกิจที่พักแรมและการขนส่งทางน้ำ” ณ เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว โดยมีการเก็บแบบสอบถาม รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้รับบริการที่พักแรม และรับฟังข้อเสนอแนะจากภาครัฐ สปป.ลาว

นอกจากนั้นในการลงพื้นที่ ได้มีโอกาสประชุมและหารือร่วมกับหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะเศรษฐศาสตร์และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยอีกด้วย

โครงการวิจัยครั้งนี้ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว โดยมีท่านKingxay Chounlamountry ท่านLithiphonh Phanthamaly จาก Tourism development sector of DICT, Vientiane และท่านVattana Souvannavong จาก Tourism development sector of DICT, Luang Prabang ได้ร่วมประชุม หารือ และเป็นผู้ร่วมลงพื้นที่วิจัยในครั้งนี้ด้วย

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด