...

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 มีการกล่าวรายงานโดย ดร.อังศุอร ณ หนองคาย ผู้ช่วยคณบดีคณะสหวิทยาการ และได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ จึงจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนได้รับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะและขั้นตอนในการศึกษาจากคณาจารย์ วิทยากร รุ่นพี่และอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด