...

โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการประกอบการทางธุรกิจประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการประกอบการทางธุรกิจประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการในครั้งนี้

ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการประกอบการทางธุรกิจ เป็นหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2565 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2560 และเปิดรับนักศึกษาใหม่ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในศาสตร์ด้านการวิจัยบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความรู้เชิงบูรณาการเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมตลอดจนเพื่อสร้างธุรกิจให้เกิดความมั่นคง โดยสร้างสรรค์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสวงหาองค์ความรู้ พัฒนาต่อยอดงานวิจัย รวมทั้งสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและเผยแพร่สู่สาธารณชน รวมถึงการสร้างแนวคิดให้มีผู้ที่มีพื้นฐานทางธุรกิจให้มีความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสร้างแนวคิดให้มีผู้ที่มีพื้นฐานทางธุรกิจให้มีความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และให้นักศึกษาใหม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนและได้รับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะและขั้นตอนในการศึกษาจากคณาจารย์ วิทยากร รุ่นพี่และอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด