...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะสหวิทยาการ)

 

ข่าวล่าสุด