...

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างสมถรรถนะด้านการเงิน การงบประมาณและการพัสดุในหน่วยงานสำหรับผู้ปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ. 2565

        เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม NK1407 ชั้น 4 อาคารสำนักงานบริหาร คณะสหวิทยาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างสมถรรถนะด้านการเงิน การงบประมาณและการพัสดุในหน่วยงาน สำหรับผู้ปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้านการเงินพัสดุ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำเนิน กิจกรรมให้ถูกต้อง และลดต้นทุนทางด้านเวลาและเอกสารได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการคลังสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอันจะเป็นประโยชน์ สามารถระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานได้ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายในหัวข้อ บรรยายความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบด้านการคลัง ข้อสังเกตุ ข้อพึงระวัง โดย คุณนงค์รัตน์ ศิริคำเพ็ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ข้อสังเกตุ ข้อพึงระวังด้านการพัสดุ โดย คุณวีระชาติ สุริยะเสน หัวหน้างานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการละเมิด โดย คุณอัฐพล สาน้อย นิติกร กองบริหารงานคณะสหวิทยาการ

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด