...

คณะสหวิทยาการ เข้าร่วมโครงการน้องใหม่สักการะพระธาตุพนม ประจำปีการศึกษา 2565

        เมื่อวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2565 ผู้บริหาร บุคลากร สโมสรนักศึกษา ตัวแทนนักศึกษา คณะสหวิทยาการ และกลุ่มงานบริหารวิทยาเขตหนองคาย องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมโครงการน้องใหม่สักการะพระธาตุพนม ประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นโดยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่เห็นความสำคัญของปูชนียสถานที่เป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย และเพื่อธำรงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษาใหม่เกิดการรักและภาคภูมิใจในสถาบัน

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด