...

เหล่ากาชาดจังหวัดหนองคายและคณะ ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ อาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับ นางนงลักษณ์ ซุ้นหั้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคายและคณะ ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยสภากาชาดไทยได้ส่งรายชื่อนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าให้คัดเลือกนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนประถมศึกษาในโครงการตามพระราชดำริในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารเข้าเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯและขอความร่วมมือให้เหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ดำเนินการการติดตามตรวจเยี่ยมดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ในด้านการเรียน ความประพฤติและการใช้จ่ายเงินพระราชทาน

ดังนั้นเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคายได้กำหนดออกเยี่ยมนางสาวสุวรรณยา สนิวา นักศึกษาสาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 3 คณะสหวิทยาการ มหาลัยขอนแก่น ผู้ที่เป็นนักเรียนทุนพระราชทานฯ เพื่อติดตามตรวจเยี่ยม ในด้านการเรียน ความประพฤติและการใช้จ่ายเงินพระราชทาน ต่อไป

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด