...

คณะสหวิทยาการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์

        เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการโรงแรม อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ อาจารย์สมใจ ไพยะ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมคณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ โดยมีการกล่าวที่มาและจุดประสงค์ของการศึกษาดูงาน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนระหว่างสองสถานบัน อาทิ การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหลักสูตรหรือสาขาวิชา การใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนถึงการขอสนับสนุนทุนการศึกษาระหว่างสถาบัน

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด