...

คณะสหวิทยาการและ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัย

วันที่ 17 มกราคม 2566  เวลา 13.30 น. ณ ห้องตลาดหลักทรัพย์จำลอง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 คณาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้การต้อนรับคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ชัยประสิทธิ์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและทีมงาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการวิจัย “แนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการส่งออกของพนักงานและผู้ประกอบการกรณีศึกษา ด่านชายแดนหนองคาย” เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการทำวิจัยดังกล่าว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและประโยชน์ทางวิชาการต่อไป

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด