...

นักศึกษาคณะสหวิทยาการ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 11 (AUCC2023)

วันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์  2566 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย  ครั้งที่ 11 (AUCC2023) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ (Online Virtual) และได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งหมด จำนวน 7 กลุ่ม ดังตารางต่อไปนี้

รูปแบบการนำเสนอ Oral presentation

 

 

 

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด