...

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสหวิทยาการ จัดโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อ "บทบาทพรรคการเมือง กับ ทิศทางการพัฒนาประเทศไทย"

            เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ NK2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 คณะสหวิทยาการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อ "บทบาทพรรคการเมือง กับ ทิศทางการพัฒนาประเทศไทย" โดยได้รับเกียรติจาก นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ 

และได้รับเกียรติจาก นายสงกรานต์ ไชยพา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดหนองคาย บรรยายพิเศษในหัวข้อ "พรรคการเมือง กับ กติกาการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566"

ทั้งนี้ได้มีตัวแทนว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของแต่ละพรรคการเมือง ได้เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ "บทบาทพรรคการเมือง กับ ทิศทางการพัฒนาประเทศไทย" โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา HS 414 761 "สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสัมมนาประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่น่าสนใจในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุมมอง ทัศนคติที่หลากหลายร่วมกัน และเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงวิเคราะห์ วิพากษ์ และสร้างสรรค์ รวมถึงการตัดสินใจแบบมีเหตุผล 

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด