...

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการอบรมทักษะด้านธุรกิจการเงิน ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหัวข้อ “การวางแผนการเงิน ท่ามกลางความผันผวนของระบบการเงินในยุคดิจิทัล”

       เมื้อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสหวิทยการ จัดโครงการอบรมทักษะด้านธุรกิจการเงิน ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหัวข้อ “การวางแผนการเงิน ท่ามกลางความผันผวนของระบบการเงินในยุคดิจิทัล” ในรูปแบบ Onsite และ Online ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ NK2314 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 คณะสหวิทยาการ โดยมี นายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยได้ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณปฏิพร ภมร ที่ปรึกษาการเงินแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมกับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบไปด้วย 1.ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 2.ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี และ 3.ทักษะด้านชีวิตและอาชีพพัฒนาให้นักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะที่สำคัญที่จำเป็น ก้าวทันความรู้เทคโนโลยี มีความพร้อมสำหรับการทำงานในปัจจุบันและอนาคต (Future skill development) ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีแก่นักศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะด้านชีวิตและอาชีพแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดสู่การคิดแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด 

จัดโดยงานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา โดยมีนางสาวจิราธร บึงลี นักจิตวิทยา คณะสหวิทยาการ เป็นผู้ประสานงานโครงการ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมตลอดระยะเวลา จำนวน 60 คน

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด