...

นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ คณะสหวิทยาการ เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล หัวหน้าสาขาสังคมศาสตร์ และประธานหลักสูตรเศรษฐสาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 2 คน ประกอบด้วย นายพรชัย บุตรสิม และนางสาวพิไลวรรณ ด้วงคำจันทร์ ไปเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล กล่าวว่า การนำนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการนี้ เป็นกิจกรรมเสริมวิชาการ ที่หลักสูตรดำเนินการทุกปีการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ด้านวิชาการเพิ่มเติมนอกห้องเรียน และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Expediential Learning) รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายด้านวิชาการ และวิจัย กับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั่วประเทศ (Academic and Research Collaboration Network)  ที่ส่งนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการนี้ อีกทั้งเป็นการตอบสนองนโยบาย EDUCATION TRANSFORMATION ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกด้วย

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด