...

หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ คณะสหวิทยาการ เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ นอกห้องเรียน

วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2566  คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ นำนักศึกษาชั้นปีที่2 เดินทางศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ ณ จังหวัดขอนแก่น โดยได้เข้ารับฟังบรรยายและเยี่ยมชมท่าอากาศยานขอนแก่น ศูนย์ประชุมไคซ์ โรงแรม Ad Lib Khon Kaen และพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ โดยหลังจากการดูงานได้ให้นักศึกษาทำแบบสอบถามเพื่อประเมินสิ่งที่ได้รับจากการเดินทางดูงาน ทำให้ได้ทราบว่านักศึกษามีความพึงพอใจและเห็นถึงประโยชน์ของการดูงานครั้งนี้เป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นการส่งเสริมการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษาในภาคส่วนการท่องเที่ยวและการบริการต่างๆ โดยเฉพาะการฝึกปฏิบัติเรียนรู้ Table Etiquette&Western Set มารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก นักศึกษาได้เรียนรู้จริงพร้อมกับการรับประทานเซ็ตอาหารตะวันตกมื้อกลางวันโดยมีผู้จัดการห้องอาหารของโรงแรมพร้อมทีมงานคอยบรรยายและแนะนำ และเรียนรู้งาน ระบบแผนก Front Office and House Keeping พร้อมได้ลองฝึกปฏิบัติการปูเตียงรูปแบบมาตรฐานสากลของโรงแรมระดับ5ดาว นอกจากนั้นนักศึกษาได้มีการพัฒนากระบวนการคิดที่ริเริ่มสร้างสรรค์จากการรับฟังวิทยากร มีแนวทางในการตัดสินใจเรื่องการฝึกงานฝึกสหกิจศึกษาและการทำงานในอนาคต และคณาจารย์ยังมีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย จากการแลกเปลี่ยนระหว่างคณาจารย์และสถานประกอบการโรงแรมทำให้ทราบว่าทางโรงแรมชื่นชมที่ทางหลักสูตรฯที่มีการจัดหาโปรแกรมOpera ในการฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษาในรายวิชา Front Office โดยมองว่าทำให้นักศึกษามีการเตรียมความพร้อม (Ready to Work) และเป็นโอกาสที่ดีและได้เปรียบในการเข้าฝึกงานหรือทำงานในสายงานบริการ

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด