...

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการอบรมแนวทางการนำเกณฑ์ AUN QA มาใช้ในการดำเนินงานของหลักสูตร

วันพฤหัสบดีที่  23  มีนาคม 2566 ณ ห้อง Innovation อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 2 คณะสหวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมแนวทางการนำเกณฑ์ AUN QA  มาใช้ในการดำเนินงานของหลักสูตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงานโครงการในครั้งนี้

และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน รับหน้าที่วิทยากร โดยมีกลุ่มเป้าหมายคืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน/บุคลากรกองบริหารงานคณะ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดทำขึ้นตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา และในปัจจุบันมีหลายสถาบันได้สนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนยุคใหม่และการพัฒนาหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมในระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมประเทศอาเซียนตามแนวทางของ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) มีทิศทางและแนวโน้มจะมีการใช้เกณฑ์นี้ในวงกว้างมากขึ้นและปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ส่งเสริมให้หลักสูตรต่างๆ นำเอาเกณฑ์ AUN-QA มาใช้  และหลักสูตรต่างๆ ในคณะสหวิทยาการอยู่ในช่วงการปรับปรุงหลักสูตรและเรียนรู้เกณฑ์เพื่อนำเอาเกณฑ์มาใช้

คณะสหวิทยาการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรอย่างต่อเนื่องรวมทั้งความสำคัญและประโยชน์ที่มีผลต่อการดำเนินงานของระบบประกันคุณภาพ ดังนั้น จึงเห็นควรให้ดำเนินโครงการอบรมเกณฑ์ AUN-QA เพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่มาตรฐานสากลเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้ได้มาตรฐานในระดับสากล และเพื่อเตรียมความพร้อมหลักสูตรต่างๆ ของคณะสหวิทยาการ ที่จะนำเกณฑ์นี้ไปใช้ในอนาคต ตลอดจนผู้บริหารระดับหลักสูตร คณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจ แนวคิด หลักการของเกณฑ์อย่างเป็นระบบ อันมีความสำคัญต่อการผลิตบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในอนาคต และมีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด