หลักสูตรปริญญาโท/เอก

ระดับปริญญาโท มีทั้งหมด 6 หลักสูตร

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) (Master of Science Program in Applied Bioresource Science (International Program))   
  2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (Master of Engineering Program in Electrical and Computer Engineering (International Program)
  3. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (Master of Laws Program in Laws)
  4. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ (Master of Economics Program in Managerial and Strategy Economics)
  5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม (Master of Business Administration Program in Entrepreneurship and Innovation)
  6. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Master of Education Program in Educational Administration and Quality Development)

ระดับปริญญาเอก มีทั้งหมด 2 หลักสูตร

  1.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) (Doctor of Philosophy Program in Applied Bioresource Science (International Program))
  2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (Doctor of Philosophy Program in Electrical and Computer Engineering (International Program))

ข่าวล่าสุด